METODOLOGIA ADMITERE 2019-2020


ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ

,,ȚARA DE SUS”

 

 

 

 

 

METODOLOGIA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL

AN ŞCOLAR 2019 – 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

       Elaborată conform O.M.E.C.T.S nr. 5346/07.11.2011

 

 

 

 

Capitolul I

Dispoziţii generale

 

 Art.1. (1) Admiterea în învăţămantul postliceal în anul şcolar 2019- 2020 se face pe baza criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal, elaborate de Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, aprobate prin O.M.E.C.T.S nr. 5346/7.11.2011 şi a prezentei metodologii elaborate de Scoala Postliceala Sanitara ”Țara de Sus” Vatra Dornei, aprobată de catre Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ .

(2) Admiterea în învăţământul postliceal se face pe locuri cu taxa.

 (3) Concursul de admitere se organizează pentru calificările acreditate, respectiv autorizate.

(4) Concursul de admitere se organizează conform calendarului de admitere, parte integrantă a prezentei metodologii.

 (5) În cazul in care nu se vor ocupa locurile sau se decide suplimentarea locurilor pentru concurs, Consiliul de Administraţie al școlii va organiza şi alte sesiuni de admitere.

(6) Unitatea de învăţământ face publică până la data de 2.04.2019 prevederile metodologiei de admitere şi calendarul sesiunii de admitere pentru admiterea în anul şcolar următor.

  (7) Admiterea la Scoala Postliceala Sanitara ”Țara de Sus” Vatra Dornei se face pe baza de concurs de dosare conform articolului 21, alin.3 din OMECTS 5346/7.09.2011 și interviu .

Art. 2.  Au dreptul să se înscrie la nivelul de învăţământ postliceal absolvenţii de liceu, cu sau fără  diplomă de bacalaureat,  pe baza următoarelor documente

a) Diplomă de Bacalaureat, original sau Certificat de absolvire a liceului (original) sau  Adeverinţă de absolvire a liceului pentru absolvenții promoției din anul current;

b) Foaie matricolă pentru clasele IX-XII, original;

c) Certificat de nastere (original);

d) Certificat de casatorie, dacă este cazul (original) ;

e) Buletin/carte de identitate (original);

*Se vor face copii, conform cu originalul , la secretariatul școlii.

f) Adeverinta medicala (eliberata de medicul de familie din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru școlarizare în profesia pentru care optează);

g) Cerere de înscriere -se completează la depunerea dosarului;

h) Chitanta de plata a taxei de înscriere ;

i) Chitanta de plată a primei rate de scolarizare în valoare de ……………. (se depune la dosar de către candidaţii admişi, în perioada de confirmare a locului);

j) 2 fotografii 3×4 cm.;

k) Dosar plic;

l) Contract de școlarizare- se va completa după confirmarea locului.

Art.3 Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România toţi candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi la concurs cu numele din certificatele de naştere.

Art.4 Înscrierea candidaţilor pentru admiterea in învăţământul postliceal, se face conform calendarului de admitere, parte integranta a prezentei metodologii (anexa 1).

Art.5 (1) Cererile de înscriere, însoţite de documentele solicitate se depun la secretariatul şcolii, între orele 9.00-17.00 , respectând termenul de înscriere. Toate  documentele de înscriere, mentionate la Art.2 , lit.  a-e,  sunt certificate pentru conformitate de catre unul dintre membrii comisiei de admitere.

(2) În cazul in care candidatul are dosarul incomplet atunci acesta are obligaţia să-l completeze în termenul de înscriere prevăzut de metodologie , în caz contrar acesta îşi pierde locul obţinut;

(3) Se asigură prezenţa permanentă, pe perioada înscrierii, a unor membrii ai comisiei de admitere, care să ofere informaţii şi consiliere persoanelor care se prezintă pentru înscriere;

Art.6 Criterii de admitere:

(1)Admiterea în anul scolar 2019-2020 se face pe dosarului de înscriere (concurs de dosare)

și interviu , în limita locurilor disponibile si a optiunilor candidatilor pe specializări.

(2) Interviul se realizează  utilizând următoarele criterii:

– aptitudini specifice calificării profesionale pentru care optează candidatul (asistent medical generalist/ asistent medical farmacie/ asistent balneofiziokinetoterapie și recuperare medicala) ;

– motivaţia de a urma profesia de aleasa, conform calificării pentru care optează candidatul;

– motivaţia alegerii Școlii Postliceale Sanitare “Tara de Sus” Vatra Dornei;

– interesul pentru domeniul sănătăţii ;

– echilibrul emoţional şi gestionarea emoţiilor;

– capacitatea de a înţelege contextul profesional al următorilor trei ani de studiu;

– comportament adecvat în situaţii dificile.

 

 

Capitolul II

Înscrierea candidaților

 Art.1.  Cererile de  înscriere se depun , însoțite de documentele solicitate la secretariatul școlii , respectând termenul de înscriere.

  Art. 2. Admiterea se desfășoară prin concurs de dosare și interviu.

 Art. 3 Interviul va consta în evaluarea candidaţilor în cadrul interviului de admitere, confom criteriilor enumerate în Capitolul 1, Art. 6, (2).

 

 

Capitolul III

Comisia de admitere

 

Art. 1. Concursul de admitere se organizează la sediul școlii, prin concurs de dosare și interviu , respectând prevederile legale şi pe cele ale prezentei metodologii.

Art. 2.   Comisia de admitere se compune din:

  • presedinte – directorul unităţii de învăţământ al unitatii de invatamant;
  • secretar – secretarul unitaţii de învăţământ;
  • membrii – 2 profesori titulari ai unitatii de învățământ;

Art. 3.   Comisia de contestaţii se compune din:

  • preşedintele comisiei: 1 cadru didactic titular al instituţiei de învăţământ;
  • membrii: doi membri de specialitate, altii decât cei din comisia de admitere;
  • secretar: secretarul unitaţii de învăţământ.

Art. 4.   În comisie nu se cooptează persoanele care au rude în rândul candidaţilor.

Art. 5. Comisia de admitere are urmatoarele atributii:

a) Preşedintele comisiei de admitere:

– asigură aplicarea metodologiei de admitere elaborată de unitatea de învăţământ;

– instruieşte membrii comisiei de admitere cu privire la criteriile stabilite in vederea admiterii;

 – coordonează activitatea tuturor persoanelor care au sarcini în organizarea concursului de admitere;

b) Membrii comisiei şi secretarul comisiei de admitere:

– afişează numărul de locuri aprobate, pe calificări profesionale;

– analizează cererile de înscriere şi actele necesare, verifică autenticitatea acestora şi respectarea condiţiilor de înscriere;

– la sfârşitul etapei de înscriere transmit secretariatului documentele  candidaţilor înscrişi şi cele  legate de examenul de admitere;

 – afişează rezultatele examenului de admitere ;

– înregistrează contestaţiile;

– depune pentru arhivare documentele de examen.

 

Art. 6 (1) Membrii Comisiei de admitere au obligaţia de a respecta cu stricteţe Criteriile generale de admitere şi Metodologia elaborată de unitatea de învăţământ.

(2) Membrii comisiei de admitere implicaţi în organizarea şi desfăsurarea Concursului de admitere care comit fapte cu caracter infracţional ( facilitarea unor acţiuni sau intenţii de fraudă ale candidaţilor ) sau manifestă neglijenţă în îndeplinirea răspunderilor, vor fi sancţionaţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Capitolul IV

Desfăşurarea admiterii

 

Art. 1. (1) Evaluarea dosarelor se desfăşoară în ziua stabilită conform criteriilor si calendarului de admitere.

(2)  Candidaţii care au dosarul complet, cu toate documentele solicitate, vor susţine interviul

Art.2 Rezultatele se vor afişa în termenul stabilit in Anexa 1 a prezentei metodologii, la avizierul şcolii.

Art. 3 În ziua următoare afişării rezultatelor se pot depune  contestaţii la secretariatul şcolii, între orele 9.00-17.00.

 Art.4 (1) Candidații admiși semnează  contractul de școlarizare pentru anul scolar 2019-2020  și achită  prima rata din taxa de scolarizare.

(2) Contractul de școlarizare se semnează în 2 exemplare, între elev şi unitatea de învățământ, un exemplar revenindu-i elevului.

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) de către candidat atrage după sine pierderea locului.

 

 

Capitolul V

Comisia de contestaţii

 

Art.1 (1) Pentru soluţionarea eventualelor contestaţii se constituie Comisia de contestaţii, care îşi desfăşoară activitatea în baza prezentei metodologii de admitere.

 (2) Contestaţiile se depun în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor şi vor fi înregistrate la secretariatul unităţii de învăţământ.

(3) Membrii comisiei de contestaţii reevaluează dosarele contestate pe baza criteriilor de admitere întocmesc și operează eventualele modificări ale ierarhiei .

(4) Secretarul comisiei de contestaţie: înregistrează contestaţiile și afişează rezultatul după rezolvarea contestaţiei.

Art. 2 Rezultatele finale vor fi afişate după rezolvarea contestaţiilor.

Art.3 Preşedinţii şi secretarii comisiilor de admitere şi de contestaţii răspund de:

 (1) verificarea dosarelor privind îndeplinire a criteriilor de admitere;

(2) respectarea  angajamentelor membrilor comisiilor referitoare la prevederile metodologiei de admitere;

(3) semnarea declaraţiei pe propria răspundere a membrilor comisiilor cu privire la inexistenţa, printre candidaţi, a unor rude/afini până la gradul IV, pentru a se evita conflictul de interese.

 

Capitolul VI

 

Art.1  Concursul pentru acordarea burselor se va organiza atunci când școala va avea un număr de  200 elevi.

 

Capitolul VII 

Dispoziţii finale

 

Art.1 Preşedinţii comisiilor de admitere și a contestaţiilor poartă răspunderea principală pentru corectitudinea desfăşurării concursului, conform atribuţiilor specifice.

Art.2 Preşedinţii comisiei de admitere şi de contestaţii sunt direct raspunzători de respectarea

prezentei metodologii şi de corectitudinea desfăşurării concursului de admitere.      

 Art.3 Dosarele candidatilor, şi celelalte documente întocmite de Comisia de admitere şi de Comisia de contestaţii se arhivează şi se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ până la sfârşitul şcolarizării candidaţilor admişi, conform prevederilor legale.

Art.4 Prezenta metodologie se aplică în toți anii școlari, până la schimbarea legislației.

 

 

 


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *